مدرسه حضرت معصومه

  • مشخصات کلی
   
پروزه احداث مدرسه معصومه