اطلاعات ومحاسبات و مدارک هزینه اوراق بانک مسکن پروژه دانا 15

اطلاعات ومحاسبات و مدارک هزینه اوراق بانک مسکن پروژه دانا 15 :

آنالیز محاسبه هزینه اوراق مربوط به وام 35 میلیونی بانک مسکن جهت هر واحد
تعداد اوراق خریداری شده برای 128 واحد طی درخواست با شماره سریال3713 8,960 عدد
مبلغ کل پرداخت شده شامل هزینه اوراق ، مالیات ، عوارض ، سهم کارگزاری بانک و ... 6,460,0000 ریال
مبلغ سهم هر واحد معادل هفتاد برگ اوراق بانک مسکن شامل کلیه هزینه ها 50,460,000 ریال
لازم به ذکر است اسناد و مدارک مربوط به پرداخت تایید شده توسط شرکت کارگزاری بانک مسکن به پیوست میباشد.